Til Vilkår og retningslinjer

Retningslinjer for innhold i annonser i NAVs stillingsbase

1. Innledning

Formålet med disse retningslinjene er å bidra til å kvalitetssikre NAVs stillingsbase, slik at NAV best mulig kan fylle sin oppgave som møtested for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Retningslinjene angir generelle krav til innhold i stillingsannonser som registreres i NAVs stillingsbase og publiseres på Arbeidsplassen. Retningslinjene gjelder alle typer stillinger/annonser, uansett om stillingen blir innhentet elektronisk eller blir registrert av en arbeidsgiver på arbeidsplassen.no.

2. Stillinger som medfører et ansettelsesforhold - reelle stillinger

I NAVs stillingsbase skal det i utgangspunktet kun registreres annonser for reelle stillinger, det vil si annonser hvor det søkes etter arbeidskraft i den hensikt å opprette et ansettelsesforhold (arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold). Et ansettelsesforhold er blant annet kjennetegnet ved at arbeidsgiver

  • melder arbeidstaker inn i Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret
  • foretar forskuddstrekk av skatt
  • er ansvarlig for arbeidsmiljøet arbeidstakeren oppholder seg i

Arbeidsgivere kan ikke kreve noen form for avgift eller annet vederlag fra arbeidssøkere for tilbud om ansettelse.

3. Bemanningsforetak/rekrutteringsbyrå

Bemanningsforetak som driver virksomhet i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet, jf. forskrift om bemanningsforetak §§ 5 og 6. For at annonser fra bemanningsforetak/vikarbyråer skal kunne registreres i NAVs stillingsbase er det en forutsetning at bemanningsforetaket/vikarbyrået er registrert hos Arbeidstilsynet.

Det forekommer at bemanningsforetak/vikarbyråer ønsker å annonsere etter vikarer til sin vikarportefølje eller at arbeidsgivere ønsker å annonsere etter godt kvalifiserte arbeidstakere på generelt grunnlag, uten at det foreligger noen konkret ledig stilling. Slike annonser kan ikke registreres i NAVs stillingsbase.

Hvis et bemanningsforetak/rekrutteringsbyrå annonserer etter arbeidskraft på arbeidsplassen.no på vegne av en anonym kunde/arbeidsgiver, kan NAV kreve at bemanningsforetaket/rekrutteringsbyrået oppgir til NAV hvem som faktisk skal være arbeidsgiver (men arbeidsgiver får fortsatt være anonym i annonsen). Grunnen er at NAV skal kunne kontrollere at arbeidsgiver oppfyller NAVs generelle vilkår for publisering av stillingsannonser. En slik opplysningsplikt til NAV har også hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 7.

4. Renholdsvirksomheter

Renholdsvirksomheter som driver virksomhet i Norge må være godkjent av Arbeidstilsynet, jf. «Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester» § 3. For at annonser fra renholdsvirksomheter skal kunne registreres i NAVs stillingsbase er det en forutsetning at virksomheten er godkjent av Arbeidstilsynet.

5. Oppdrag til selvstendig næringsdrivende

Annonser som gjelder oppdrag til selvstendig næringsdrivende, herunder deltakelse i forretningskonsepter eller lignende skal ikke registreres i stillingsbasen. Som typiske eksempler på slike oppdrag kan nevnes franchise, forhandlere, agenturer, nettverkssalg eller homeparties (dersom arbeidsgiver likevel kan påvise at det skal etableres et ansettelsesforhold, og derfor ikke dreier seg om et oppdrag, kan stillingen registreres). Stillingsbasen skal ikke kunne benyttes til direkte eller indirekte markedsføring av varer, tjenester og lignende.

Unntak for NAV-kontor

NAV-kontor har anledning til å motta og registrere stillingslignende oppdrag, dersom det antas at det finnes registrerte arbeidssøkere lokalt som vil være interessert i slike oppdrag. Eksempler kan være oppdrag hvor det søkes etter vare-/budbilsjåfører eller frisører, og hvor det stilles krav om at den som besetter oppdraget skal være selvstendig næringsdrivende. Slike oppdrag skal imidlertid ikke publiseres på Arbeidsplassen.

Unntak for helsepersonell

Annonser som gjelder helsepersonell med offentlig driftsavtale kan registreres i NAVs stillingsbase og publiseres på Arbeidsplassen, selv om den som besetter stillingen får status som næringsdrivende.

6. Annonser med ulovlig diskriminerende innhold

Stillingsannonser som har diskriminerende innhold, skal ikke publiseres.

Det er ved ansettelser ulovlig å forskjellsbehandle arbeidssøkere på grunnlag av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder. Forbudet omfatter også indirekte diskriminering; for eksempel at det stilles krav om gode norskkunnskaper eller avtjent verneplikt, uten at slike krav er nødvendige for å utføre stillingens arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte.

Det vises ellers til likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6 til 12, arbeidsmiljøloven §§ 13-1 og 13-2, samt til "Retningslinjer for å motvirke etnisk diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling i NAV".

Formuleringer som fremmer mangfold

Diskrimineringsforbudet i loven er ikke til hinder for at det i stillingsannonser brukes formuleringer som kan fremme et personalpolitisk mål om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tilfeller hvor et kjønn er underrepresentert i bedriften eller i stillingskategorien stillingen gjelder, er det anledning til å oppfordre personer av det underrepresenterte kjønn til å søke. På samme måte er det anledning til å ta inn formuleringer hvor personer med minoritetsbakgrunn generelt oppfordres til å søke. Det er imidlertid ikke anledning til å oppfordre personer med bestemt(e) nasjonalitet(er) til å søke, selv om disse kan sies å være underrepresentert.

7. Annonser for ulovlig arbeid

Annonser hvor stillingen går ut på å utføre ulovlige aktiviteter/arbeid (f.eks. ulovlig spillevirksomhet som pokerspill eller pyramidespill), eller hvor det kommer frem av annonseteksten at arbeidsgiver bryter bestemmelser i arbeidsmiljøloven knyttet til sikkerhet, arbeidstid, arbeidskontrakt eller liknende, skal ikke registreres.

8. Lovlige stillinger som ikke skal registreres

Stillingsannonser for arbeid som omfatter aktiviteter som krever nakenhet eller er av seksuell eller pornografisk karakter skal ikke registreres, selv om arbeidet er lovlig. Eksempler på slikt arbeid er stripping, toppløs servering og telefonsex. NAV er pålagt å unnlate å registrere slike stillinger, av hensyn til personer som kan oppfatte slike annonser som støtende/krenkende.

Det understrekes samtidig at annonser for stillinger som butikkekspeditør/-selger ikke omfattes av sensurbestemmelsen ovenfor. Annonser for slike stillinger skal registreres selv om produkter som kan sies å være av seksuell eller pornografisk karakter inngår i sortimentet hos den forretningen som annonserer. En forutsetning for registrering av stillingen er likevel at det ikke er grunnlag for å anta at forretningen driver ulovlig virksomhet.

9. Siste publiseringsdato (utløpsdato)

Utløpsdato for en stilling må ikke settes senere enn 6 måneder etter registreringsdato.

10. Avpublisering av annonser som ikke oppfyller vilkårene

NAV kontrollerer alle annonser som publiseres på Arbeidsplassen.

Hvis det oppdages annonser på Arbeidsplassen som ikke oppfyller vilkårene i disse retningslinjene, men som likevel er blitt publisert, blir annonsen avpublisert.

Melding til arbeidsgiver når annonser slettes eller avvises

Dersom NAV har avpublisert en annonse som er registrert av arbeidsgiver på arbeidsplassen.no, vil NAV ta kontakt med arbeidsgiver slik at de kan rette annonsen så den kan bli publisert på nytt.

Ved avpublisering av stillinger som er elektronisk innhentet vil arbeidsgiver ikke få melding.